putkella2

Pienet päästöt ja tehokas toiminta - luonto kiittää!

Tulosta sivu

Energiantuotanto 

Suosiolan voimalaitoksen BAT-päätelmien mukainen ympäristölupahakemus oli aluehallintoviraston käsittelyssä. 

Kesällä 2020 Suosiolan voimakattilalle toteutettiin laaja CFB-muutosprojekti, jossa uusittiin voimakattilan pohjarakenteet. Pohjarakenteiden uusimisen myötä puuperäisen polttoaineen osuutta lisättiin poltossa ja turpeen osuus väheni, ollen noin 30 %. Uusitun pohjan arina poistaa aiempaa paremmin epäpuhtauksia kattilasta, joka mahdollisti myös kierrätyspolttoaineen polton aloittamisen syksyllä 2020. 

Voimakattilaan asennettiin rikinsyöttölaitteisto, jolla korvataan turpeen sisältämää rikkiä. Näin kattilan likaantumista ja korroosiota voidaan estää ilman turpeen polttoa. Lisäksi voimakattilaan lisättiin kesällä 2020 SNCR-laitteisto, jolla syötetään ureaa tulipesään typenoksidipäästöjen vähentämiseksi. 

Kuvassa 1 on esitetty Suosiolan päästöt vuosilta 2010 – 2020.  Hiilidioksidipäästöt pienenivät merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, mitä selittää puuperäisten polttoaineiden osuuden kasvattaminen poltossa ja turpeen polton vähentäminen. Myös tuotantotason laskulla on vaikutusta päästötason laskuun.  

Kuva1 paastot

Kuva 1. Suosiolan (1NP, 2NP, 5NP) päästöt 2010 – 2020. 

 

Kuvassa 2 on esitetty ilmaan johdetut päästöt konsernin kaikkien laitosten osalta (sisältää kantaverkon ja erillisverkot). Myös konsernitasolla on selkeästi nähtävissä hiilidioksidipäästöjen merkittävä lasku. 

 Kuva2 paastot

Kuva 2. Koko konsernin päästöt 2010 - 2020. 

Taulukossa 1 on esitetty ominaispäästökertoimet sähköntuotannon ja kaukolämmöntuotannon osalta eri polttoaineilla vuosina 2018 – 2020. Ominaispäästökerroin kuvaa tuotettua energiayksikköä kohdin aiheutunutta hiilidioksidin päästömäärää. Ominaispäästöt pienenivät merkittävästi, johtuen turpeen polton vähentämisestä ja siirtymisestä enemmän biopolttoaineisiin. 

 ominaispaastot2020

Taulukko 1. Hiilidioksidin ominaispäästöt (g/kWh). 

 

Suksiaavan kaatopaikalle ei toimitettu lainkaan Suosiolan lento- tai pohjatuhkia, vaan kaikki tuhka pystyttiin hyötykäyttämään joko metsälannoitteena tai maarakennushyötykäytössä. Tuhkaraetta toimitettiin Ecolan Oy:lle myyntiin 3488 tonnia.  

Puhtaan veden tuotanto 

Kuva3 paastot2

Puhtaan veden määrät 

Kaikkien vesilaitosten pumppaama yhteisveden määrä vuonna 2020 oli 4 179 335 m3 ja laskutetun veden määrä 3 312 906 m3

Jäteveden käsittely 

Nevellä on yhteensä 12 jätevedenpuhdistamoa Rovaniemen alueella, joista suurin on Alakorkalon jätevedenpuhdistamo. Jätevedenpuhdistamoiden vesistöön johdettavat päästöt pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Jätevedenpuhdistamoiden päästöt vesistöön vuosina 20162020 esitetty kuvassa. 

Kuva4 paastot