Turvallisuus, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Tulosta sivu

Yhtenä keskeisenä tavoitteena kuluneelle vuodelle oli työturvallisuuden parantaminen kaikissa liiketoiminnoissa, ja tavoitteena oli tapaturmaton toimintavuosi. Turvallisuushavaintoja tehtiin 1095 ja turvakierroksia -ja vartteja yhteensä 298 kappaletta. Ennakoivasta havainnoinnista huolimatta konsernissa sattui kaksi työtapaturmaa.  

Joulukuussa otettiin käyttöön HSEQ-järjestelmä ”Priima”, joka yhdisti neljä aiemmin käytössä olevaa sähköistä ilmoitusjärjestelmää. Priima-järjestelmässä on mahdollista tehdä turvallisuus-, ympäristö-, -laatu- ja tietoturvahavaintoja, tapaturma- ja vaaratilanneilmoituksia, aloitteita ja kehitysehdotuksia sekä turvakierroksia ja -vartteja. Lisäksi järjestelmään laaditaan kohde- ja työtehtäväkohtaiset riskinarvioinnit ja kohteiden kemikaalitiedot löytyvät järjestelmästä. Uutena ominaisuutena Priimaan luotiin tentti/koulutus- osio, jossa on jatkossa mahdollista suorittaa muun muassa Turvallisuus- ja ympäristöoppaan perehdytyksiä. Perehdytysten tenttiminen aloitetaan vuoden 2021 alussa.  

Työterveys- ja turvallisuustoiminta (ISO 45001 OHSAS18001)  

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän tavoitteena on luoda ja ylläpitää työkulttuuria, jossa työturvallisuus ja sen tinkimätön noudattaminen koetaan osana hyvää ammattitaitoa. Lisäksi tavoitteena on, että jokainen tunnistaa työympäristössään olevat vaarat ja riskit ja raportoi niistä vastuullisesti. ESQ kuukausiraportti laadittiin jokaisen kuukauden alussa, ja julkaistiin sisäisessä Nitrossa. 

Turvallisuushavaintoja tehtiin koko konsernissa 1095 kpl vuonna 2020, näistä 105 kpl oli ulkopuolisen tahon tekemiä ja 227 kpl Napapiirin Infra Oy:n tekemiä. Yhteensä ympäristö-, turvallisuus-, ja tietoturvahavaintoja tehtiin konsernissa 1180 kpl.  

Turvavartteja pidettiin konsernissa yhteensä 152, joista 48 Infrassa. Turvakierroksia pidettiin konsernissa yhteensä 146 kpl, joista Infran osuus oli 7 kpl ja ulkopuolisen tahon tekemiä 23 kpl. Yhteensä turvavartteja ja turvakierroksia tehtiin 298 kpl. Vaaratilanteita raportoitiin konsernissa yhteensä 12 kpl, joista 3 kpl tehtiin Infra Oy:ssä. 

Emoyhtiössä työtapaturmia sattui yhteensä 2, joista 2 johti sairauspoissaoloon. Infrassa oli työtapaturmaton vuosi, edellisenä vuonna työtapaturmia oli 5, joista 1 johti sairauspoissaoloon. Syyskuussa 2020 konsernissa nautittiin kakkukahvit, kun Infralle tuli vuosi täyteen ilman työtapaturmia. Viimeisin Infran työtapaturma sattui 6.9.2019 

Johtamisjärjestelmät 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä on sertifioidut ISO 14001 ympäristöjärjestelmä, ISO 9001 laatujärjestelmä ja ISO 45001 työterveys– ja turvallisuusjärjestelmäKevään ulkoinen auditointi peruttiin koronatilanteen vuoksi, ja ulkoinen auditointi järjestettiin marraskuussa etänä koko vuoden kattavalla laajuudella. Ulkoisessa auditoinnissa ei löytynyt yhtään poikkeamaa. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 tilalle sertifioitiin ISO 45001 - työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä marraskuussa 2020. ISO 45001 -sertifikaatti kattaa koko konsernin vastaavasti, kuin ympäristö- ja laatujärjestelmät.  

Huhtikuussa johtoryhmä hyväksyi uudet prosessikuvaukset. Pääprosesseille luotiin yhteiset prosessivaiheet, joiden alle kuvattiin kaikkien liiketoimintojen toimintamallit. Samalla tehtiin pieniä päivityksiä tulosyksiköiden kuvauksiin. Päivitystyön tuloksena liiketoimintojen erilliset prosessikuvaukset poistuivat, ja ne korvattiin konsernin yhteisillä pääprosessien kuvauksilla (Käyttö, Kunnossapito, Rakennuttaminen, Asiakaskokemus ja Konsernitoiminnot). Prosessien yhtenäistämisen myötä on tunnistettu monia hyötyjä mm. tiedonkulun parantaminen, yhtenäiset käytännöt ja liiketoimintojen siilojen poistuminen. Pääprosessien vastuuhenkilöt vastaavat oman nimetyn pääprosessien johtamisesta ja kehittämisestä. Tukea tähän työhön antavat prosessivastaavat ja ESQ-tiimi.  

Konsernin tulospalkkiomittaristossa oli tavoitteena 1000 kpl ympäristö-, turvallisuus-, ja tietoturvahavaintoa ja yhteensä 200 turvakierrosta- ja varttia. Lisäksi jokaisen työntekijän tuli tehdä vähintään kaksi havaintoa ja osallistua yhteen turvakierrokseen tai turvavarttiin. Tulospalkkiomittari täyttyi 100 %:sti