tyokaverit

Työyhteisö ja työssäjaksaminen

Tulosta sivu

Vuosi 2020 oli työterveyden ja -hyvinvoinnin näkökulmasta poikkeuksellinen, erityisesti Covid19- viruksesta johtuen. Etätyöskentelyyn siirtyi erinäisten kokoontumisrajoitusten suosittamana yli puolet konsernin henkilöstöstä, kun aiemmin etätyötä oli tehnyt vain muutama henkilö. Työskentelytapojen muokkaaminen etätyötä tukevaksi ja etätyön mahdollistavaksi oli lähinnä kevätkuukausien haaste. Lähikontaktoinnit minimoitiin kaikkialla konsernissa ja erityisiä ohjeistuksia ja työ- sekä työtilajärjestelyjä tehtiin pitkin vuotta. Erityinen huomio kiinnitettiin henkilökohtaiseen suojautumiseen sekä hygieniaan, niin toimistoilla, tuotantolaitoksilla, työautoissa kuin työmailla. Etätyöskentelyyn perehtymisen lisäksi monissa perheissä koulujen ja päiväkotien suljettua ovensa kevätkaudella lasten hoito ja kotiopetuksen valvominen lisäsivät työntekijöiden etätyöpäiviin omat haasteensaVahvaa etätyösuositusta sekä muita työpaikalle määriteltyjä turvaamiskäytäntöjä jatkettiin useaan kertaan vuoden aikana. Toukokuussa järjestettiin lyhyt kysely etätyötä tehneille, jossa tiedusteltiin muutamalla kysymyksellä kokemuksia etätyöskentelystä. Tulokset olivat suhteellisen positiivisia ja etätyötä oltiin valmiit jatkamaan vähintään osittaisena myös koronan jälkeen. 

Uusi, täysin mobiilisti toimiva työajanhallintajärjestelmä otettiin konsernissa käyttöön 1.6.2020. Päätös työajanhallinnan järjestelmävaihdosta ei olisi voinut ajoittua paremmin. Työajanhallinnan muututtua reaaliaikaiseksi ja avoimemmaksi niin henkilölle itselleen kuin esimiehille, sen lisäksi että kirjaamiskäytännöt yksinkertaistuivat, helpottaa monin eri tavoin mm. seurantaa sekä viime kädessä koko HR- ja palkkaprosessia. Myös matkalaskujen ja oman auton ajopäiväkirjojen käsittelyyn otettiin käyttöön mobiiliversio kevään 2020 aikana. Nämä molemmat järjestelmähankkeet toivat helpotusta niin henkilöstön kuin myös HR-yksikön arkeen. 

Suurempia rakenteellisia muutoksia ei Neve-konsernissa tapahtunut vuoden 2020 aikana. Toiminnot yleisinfran ylläpitämiseksi jatkuivat koronasta huolimatta.  

Koulutus 

Konsernissa on vuosien ajan kannustettu henkilöstöä opiskeluun sekä sitä kautta itsensä kehittämiseen. Koko konsernissa koulutukseen käytettiin 1,0 (1,4) % teoreettisesta työajasta. Pyrkimyksenä on tarjota jokaiselle tehtävä, jossa henkilön osaaminen ja motivaatio tulevat tehokkaasti työyhteisön hyväksi.  

Vuoden 2020 aikana konsernissa pääpaino poikkeuksellisesta koronavuodesta johtuen oli lähinnä ylläpitää lakisääteisiä pätevyyksiä. Sen lisäksi ohjemassa oli muun muassa energiantuotannon ja vesihuollon prosessikoulutuksia, uuden HSEQ-järjestelmän koulutusta, erilaisia työturvallisuuskoulutuksia sekä henkilöstökulujen verotuskäsittelykoulutusta. Oppisopimuskoulutusta järjestettiin erityisesti Infralla ja energiantuotannossa. Poikkeuksellisesta koronavuodestakin johtuen koulutusmäärä per henkilö laski hyvin alas, keskimäärin 2,5 pv/hlö. Koulutuskulujen määrä laski n. 40 % ja matkakulujen määrä n. 70 % edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutuksissa siirryttiin järjestäjienkin kannalta edullisempiin webinaareihin ja matkustamisessa kehoitettiin erityiseen harkintaan. 

Työterveyshuolto 

Konsernilla on laaja työterveyshuoltosopimus Työterveys Lappica Oy:n kanssa, joka sisältää muun muassa yleislääkäritasoisen sairaanhoidon sekä erikoislääkärikonsultaatiot. Toimivat käytännöt työterveyshuollon ja työnantajan välisessä yhteistyössä koituvat sekä työntekijöiden että viime kädessä työnantajan eduksi. Keskustelu työterveysorganisaation kanssa on ollut avointa ja rakentavaa. 

Työpaikkaselvityskäynnit kohdentuivat vuonna 2020 Revontulen toimistotiloihin, Suosiolaan savukaasupesurille ja tuhkarakeistamolle sekä yhteiskohteena Infran kanssa Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle. Myös Infran vesihuoltotyömaa oli työpaikkaselvityskäynnin kohteena syksyllä 2020. Työterveyshoitaja osallistuu Henkilöstötoimikunnan kokouksiin, jolloin työterveyshuollolla on ajantasainen ja laaja tieto konsernin toiminnoista.  

Kohdennettuja työergonomiaan liittyviä käyntejä on työfysioterapeutti tehnyt Suosiolan valvomoon sekä Revontuleen yksittäisille henkilöille. Työyhteisötyönä toteutettiin tammi-helmikuussa yhteisiä tilaisuuksia Revontulen tilojen yhteisiin pelisääntöihin liittyen. Taustalla olivat sekä tiivistettyihin tiloihin siirtyminen että kognitiivisen ergonomian huomioiminen. Lisäksi työterveyshuolto laati ”huoneentaulun” etätyöhön liittyen. 

Sairauspoissaolot 

Konsernissa sairauspoissaolojen määrä on edelliseen vuoteen verrattuna laskenut merkittävästi, mikä on hyvä suuntaus, kun ikärakenne ei kuitenkaan ole samassa määrin muuttunut. Sairauspoissaolojen osuus teoreettisesta työajasta oli 2,8 (5,2) %, joka sisältää myös tapaturmista aiheutuneet poissaolot. Konsernin sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä o7,2 (12,2) päivää per keskimääräinen henkilö.  

Vähintään yhteen poissaolopäivään johtaneita työtapaturmia sattui vuoden aikana koko konsernissa 2 (10) kappaletta, joista 1 (0) työmatkalla.  

Konsernin tapaturmataajuus laski edellisestä vuodesta ollen 5,0 (23,3)Tapaturmataajuutta laskiessa on huomioitu vain ne työtapaturmat, joista on aiheutunut vähintään 1 päivän sairauspoissaolo.  

Työterveys- ja turvallisuustoiminta  

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän tavoitteena on luoda ja ylläpitää työkulttuuria, jossa työturvallisuus ja sen tinkimätön noudattaminen koetaan osana hyvää ammattitaitoa. Lisäksi tavoitteena on, että jokainen tunnistaa työympäristössään olevat vaarat ja riskit ja raportoi niistä vastuullisesti.   

Turvallisuushavaintoja tehtiin koko konsernissa 1095 vuonna 2020, näistä 105 oli ulkopuolisen tahon tekemiä ja 227 Infran henkilöstön tekemiä. Yhteensä ympäristö-, turvallisuus- ja/tai tietoturvahavaintoja tehtiin konsernissa 1180.   

Turvavartteja pidettiin konsernissa yhteensä 152 (54), joista 48 (19) Infrassa. Turvakierroksia pidettiin konsernissa yhteensä 146 (240), joista Infran osuus oli 7 (4) ja ulkopuolisen tahon tekemiä 23.  

Vaaratilanteita raportoitiin konsernissa yhteensä 12 kpl (13), joista 3 kpl (2) tehtiin Infra Oy:ssä, ja 4 kpl (1) oli konsernin ulkopuolisen tahon tekemiä. Ahkerimmat havaintojen tekijät olivat Energiantuotanto- ja Verkot -liiketoiminnat sekä Napapiirin Infra Oy.  

Joulukuussa otettiin käyttöön uusi HSEQ-järjestelmä, joka nimettiin sisäisesti Priima -järjestelmäksi.  

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 tilalle sertifioitiin ISO 45001 - työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. ISO 45001 -sertifikaatti kattaa koko konsernin. Kevään ulkoinen auditointi peruttiin koronatilanteen vuoksi, ja auditointi järjestettiin marraskuussa etänä koko vuoden kattavalla laajuudella. Ulkoisessa auditoinnissa ei löytynyt yhtään poikkeamaa.  

Virkistystoiminta 

Henkilöstölle tarjottava virkistystoiminta on supistunut vuosien mittaan, koska suurin osa virkistysmäärärahasta käytetään Ticket Virike-kortin lataukseen. Nettiselaimen tai puhelinsovelluksen kautta toimiva Cuckoo-taukotreenisovellus on koko  henkilöstön vapaasti käytettävissä. Joulukuussa tarjottiin koko henkilöstölle neljässä toimipisteessä jo perinteeksi muodostuneet joulupuurot ja -torttukahvit. 

Henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää ePassin lounaita lounasvähennyksen tapaan, jolloin työnantaja korvaa 25 % lounaan hinnasta. Työnantaja korvaa maksimissaan  Verohallinnon ravintoedun maksimin.