auringonkajo

Lämmin vuosi vähensi sähkön käyttöä

Tulosta sivu

Kulunut vuosi oli astepäiväluvuiltaan niin kutsuttua normaalivuotta (10 vuoden liukuva keskiarvo) noin 17,8 % (5,3 % vuonna 2019) lämpimämpi ja edellisvuoteen verrattuna 21,9 % lämpimämpi. Sähkön käyttö yhtiön toimialueella laski - 2,02 % (+1,06 %). Sähkön käytön laskuun vaikutti edellisvuotta lämpimämpi sää. ROVE:n vuoden korkein tehohuippu oli 62,65 MW (66,05 MW), joka mitattiin 27.1.2020 klo 11-12. Samalle vuorokaudelle mitattu koko vuorokauden sähkönsiirto oli 1385 MWh (1443 MWh). 

Perusmaksut jätettiin perimättä helmi-, maalis- ja marraskuun osalta.  Liittymismaksut säilytettiin ennallaan vuoden 2019 tasolla.   

Verkkoliiketoiminnan sähkön siirron myynti oli 315 GWh (324,8 GWh). Asiakkaiden sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa 28 125 kpl (27 579 kpl). Uusia käyttöpaikkoja liitettiin verkkoon 487 kpl (216 kpl).  

Vikakeskeytyksiä vähän ja nekin lyhyitä

Sähkönjakelun vikakeskeytyksiä oli tilikaudella keskijänniteverkossa 5 kappaletta (11 kappaletta) ja huoltokeskeytyksiä 0 (15) kappaletta.Pienjänniteverkossa vikoja oli 8 (4) kappaletta ja huoltokeskeytyksiä 4 (23) kappaletta.Keskijänniteverkon odottamattomista pysyvistä keskeytyksistä aiheutunut, keskeytysaika oli 0,012 (5,5) min. asiakasta kohti ja suunnitelluista keskeytyksistä vastaava aika oli 0 (3,5) min. Kappalemäärissä keskijänniteverkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut, keskeytysmäärä oli 0,00018 (0,27) kappaletta asiakasta kohti. Suunniteltuja keskeytyksiä keskijänniteverkossa oli 0 (0,06) kappaletta asiakasta kohti.   

Keskijänniteverkon viat olivat kaivutöiden aiheuttamia kaapelivaurioita sekä avojohdossa sattunut yksittäinen myrskyvaurio. Vikakeskeytykset olivat nopeasti paikannettavissa, joten keskeytysajat jäivät vähäiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Kappalemäärällisesti vikoja oli edellisvuoteen verrattuna vähemmän. 

Investoinnit sähköverkkoon kasvoivat

Kertomusvuoden investoinnit olivat kaikkiaan 3,15 milj. euroa (2,6 milj. euroa), joista pääosa kohdistui jakeluverkon korvaus- ja laajennusrakentamiseen. Korvausinvestointeihin 2,28 milj. euroa ja laajennusinvestointeihin 0,68 milj. Euroa. Järjestelmäuudistuksiin investointeihin 0,17 milj. Euroa. 

Rovaniemen Verkko Oy on kilpailuttanut vuonna 2019 110 kV:n siirtojohdon rakennuttamisen välille Valajaskoski – Alakorkalo. Johdon rakentamisen urakkasopimus allekirjoitettiin heinäkuussa ja työt alkoivat lokakuussa. Uuden siirtojohdon käyttöönotto tapahtui toukokuussa 2020.  

Rakkakiventie, tähtisumu, ilta- ja aamutähti, tähdenlento ja tähtipolku alue Vennivaarassa oli suurin laajennusinvestointi kohde. Alueelle rakennettiin 68 omakotitalotonttia. 

Korvausinvestointikohteissa saneerattiin AMKA-ilmajohtoverkkoa maakaapeleiksi sekä olemassa olevaa maakaapeliverkkoa ja vanhoja puistomuuntamoita uusittiin. Microscada käytöntukijärjestelmän päivittämisen päätös tehtiin ja työt aloitettiin 2020 syksyllä. Laitetoimitukset ja järjestelmäpäivitys on käyttöönotettuna 2021 keväällä. 

Investoinneista keskeisimpiä oli päätös 8Mvar reaktorin hankinnasta, vähentämään loistehomaksuja kantaverkolle. Hanke kilpailutettiin ja sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2020. Reaktori tulee olemaan käytössä 2021 kesäkuussa.  

Kunnossapitotöistä suurin työ oli Palkisentien päämuuntajien 110 kV:n kaapelipäätteiden korjaus. PM 1 korjattiin vuonna 2019 ja PM 2 korjattiin vuonna 2020.

Haastellinen vuosi sähköntuotannolle 

Sähkömarkkinoilla vuosi oli vastapainetuotannolle haasteellinen alhaisten markkinahintojen takia. Sähköntuotannon volyymi jäi budjetoidusta tuotantomäärästä noin 34 %.  Käyttöprosessin kehitystyö jatkui kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannon dynaamisuuden parantamisessaKantaverkon taajuusohjattuun käyttöreserviin osallistumista laajennettiin yhdestä kolmeen megawattiin. Lisäksi parantuneella tuotannon suunnittelulla saavutettiin merkittävää taloudellista hyötyä laskeneista sähkömarkkinahinnoista huolimatta. Tuotannon suunnittelun kehitystoimien lisäksi kertomusvuonna aloitettiin energiantuotannon tilannekuvan rakentaminen, millä pyritään luomaan entistä kattavampi kokonaiskuva konsernin tuotannon tilasta ja parantamaan kaukolämmöntuotannon ohjausta asiakkaan kokeman lämmöntoimituksien laadun kehittämiseksi. 

Pientuotannon käyttöpaikkoja on ROVE:n verkossa yhteensä 73kp. Vuonna 2020 tuotannonkäyttöpaikkoja tuli 15kpl lisää.